Wikivoyage-Logo-v3-en.svg
Đây là một trang thành viên Wikivoyage.

Đây không phải là một bài viết thường. Nếu bạn tìm thấy trang này trong bất kỳ trang web nào ngoài Wikivoyage, nghĩa là bạn đang xem một bản sao. Xin lưu ý rằng trang này có thể đã bị lỗi thời, và chủ nhân của trang có thể không có mối liên hệ nào với bất kỳ trang web nào khác ngoại trừ Wikivoyage. Bản chính của trang này được lưu giữ tại https://en.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_vi%C3%AAn:YueLing01.

Hello! My name is Yue Ling and this is my user page!

Xin chào! Tên của tôi là Yue Ling và đây là trang cá nhân của tôi!

You can edit this page! - Bạn có thể sửa đổi trang này!Sửa đổi

 
Help stop paid advocacy editing! Giúp ngăn chặn vận động trả tiền sửa đổi!
 
So if you are here to vandalize, why don't you turn around and become a contributor instead? Vì vậy, nếu bạn đang ở đây để phá hoại, tại sao bạn không quay lại và trở thành một biên tập viên trung thành?

Many Wikivoyagers watch over my user page and will edit mercilessly or even remove altogether any bad faith alterations made. This is a wiki, after all. So if you are here to vandalize, why don't you turn around and become a faithful editor? After all, Wikivoyage can always use more faithful editors. It is, of course, a work in progress.

Comments or questions on how this page currently looks should be directed to my talk page.

Nhiều Wikivoyagers xem trên trang của tôi và sẽ chỉnh sửa không thương tiếc hoặc thậm chí loại bỏ hoàn toàn bất kỳ thay đổi đức tin xấu làm. Đây là một wiki, sau khi tất cả. Vì vậy, nếu bạn đang ở đây để phá hoại, tại sao bạn không quay lại và trở thành một biên tập viên trung thành? Sau khi tất cả, wikivoyage luôn có thể sử dụng các biên tập viên trung thành hơn. Đó là, tất nhiên, một công việc trong tiến trình.

Ý kiến hay thắc mắc về cách trang này hiện tại như thế nào sẽ được dẫn đến trang thảo luận của tôi.

Contacting me - Liên hệ với tôiSửa đổi

Lưu ý: Từ ngày 24/12/2016 tôi sẽ chuyển về địa chỉ thư điện tử về ling.yue182@gmail.com do địa chỉ thư điện tử Yandex(yue.ling1982@yandex.com) bị hack. Lý do bị hack sẽ có sau.

See also - Xem thêmSửa đổi

All Wikimedia ProjectsSửa đổi

 
Wikimedia Projects