Chào. Tên mình là Nguyễn Trọng Phú, thành viên chủ yếu của Wikipedia và Wiktionary. Có gì liên lạc cho mình ở đây.