Viết tắt trong Không gian Wikivoyage là một loại trang đổi hướng chuyên dụng, có thể dùng để truy cập nhanh chóng và trực tiếp một trang dự án hoặc một đề mục trong trang.