vi-3 Thành viên này sử dụng tiếng Việt với trình độ lưu loát.