vi-2 Thành viên này sử dụng tiếng Việt với trình độ trung bình.