vi-0 Người này không hiểu tiếng Việt (hoặc trình độ rất thấp).