vi-N Thành viên này sử dụng tiếng Việt như ngôn ngữ mẹ đẻ.


  • vi-0 hay là vi : thành viên không hiểu tiếng Việt (hoặc trình độ rất thấp)
  • vi-1 : thành viên sử dụng tiếng Việt với trình độ cơ bản
  • vi-2 : thành viên sử dụng tiếng Việt với trình độ trung bình
  • vi-3 : thành viên sử dụng tiếng Việt với trình độ lưu loát
  • vi-4 : thành viên này sử dụng tiếng Việt gần như ngôn ngữ mẹ đẻ.
  • vi-N : thành viên sử dụng tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ.

Cách sử dụng : Thêm bản mẫu sau vào trang thành viên của bạn : {{User vi-N}}