Thống kê

Thống kê trang
Số trang nội dung1.868
Số trang
(Tất cả các trang tại wiki, bao gồm trang thảo luận, trang đổi hướng, v.v.)
60.329
Thống kê sửa đổi
Số sửa đổi trang từ khi Wikivoyage được thành lập99.720
Số sửa đổi trung bình trên một trang1,65
Thống kê thành viên
Số thành viên có tài khoản (danh sách thành viên)7.820
Số thành viên tích cực (danh sách thành viên)
(Những thành viên đã hoạt động trong 30 ngày qua)
25
Bot (danh sách thành viên)5
Bảo quản viên (danh sách thành viên)1
Bảo quản viên giao diện (danh sách thành viên)0
Hành chính viên (danh sách thành viên)0
Tiếp viên (danh sách thành viên)0
Người mở tài khoản (danh sách thành viên)0
Người nhập trang (danh sách thành viên)0
Người nhập trang giữa wiki (danh sách thành viên)0
Người được miễn cấm IP (danh sách thành viên)2
Giám sát viên (danh sách thành viên)0
Kiểm định viên (danh sách thành viên)0
Thành viên được xác nhận (danh sách thành viên)0
Thống kê khác
Tổng số từ trong các trang nội dung1.498.612

Xem thêm