Khác biệt giữa các bản “Sổ tay tiếng Tây Ban Nha”

Với việc lưu các thay đổi, bạn chấp nhận các Điều khoản Sử dụng, và bạn đồng ý phát hành, một cách không thể hủy bỏ, đóng góp của mình theo Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 3.0 và GFDL. Bạn đồng ý rằng một siêu liên kết hoặc URL thỏa mãn điều kiện ghi công trong giấy phép Creative Commons.
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Với việc lưu các thay đổi, bạn chấp nhận các Điều khoản Sử dụng, và bạn đồng ý phát hành, một cách không thể hủy bỏ, đóng góp của mình theo Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 3.0 và GFDL. Bạn đồng ý rằng một siêu liên kết hoặc URL thỏa mãn điều kiện ghi công trong giấy phép Creative Commons.)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Português
Argentina
 
== Từ vựng ==
Người dùng vô danh