Khác biệt giữa các bản “Rạch Giá”

}}
* {{xem
| tên=Chùa Sắc Tứ Tam Bảo | tên khác=Chùa Tam Bảo | trang web= https://archive.is/20121224213141/www.cinet.gov.vn/uploadfile/html/baoton_baotang/ditich/chitiet/kiengiang/ditich/chuasactutambao.htm
| email=
| địa chỉ= 3 Sư Thiện Ân, phường Vĩnh Bảo| vĩ độ=10.0047105 | kinh độ=105.0858346 | chỉ đường=
423

lần sửa đổi