Khác biệt giữa các bản “Mô đun:Imagemap/ae”

Die Seite wurde neu angelegt: „imagemap = { 'poly 2 553 41 573 46 615 271 913 850 1027 900 979 946 1052 4 1049 Saudi-Arabien', 'poly 898 973 944 1050 1226 1051 1224 507 1174 400 1168…“
(Die Seite wurde neu angelegt: „imagemap = { 'poly 2 553 41 573 46 615 271 913 850 1027 900 979 946 1052 4 1049 Saudi-Arabien', 'poly 898 973 944 1050 1226 1051 1224 507 1174 400 1168…“)
(Không có sự khác biệt)
0

lần sửa đổi