Khác biệt giữa các bản “Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland”

không có tóm lược sửa đổi
| area= ''tổng cộng:'' 243.610 km<sup>2</sup><br/>''nước:'' 1.680 km<sup>2</sup><br/>''đất:'' 241.930 km<sup>2</sup>
| population=62.041.708 (ước tính năm 2010)
| language=[[Tiếng Anh]], tiếng Wales (khoảng 26% dân số Wales), tiếng Scotland (phần lớn nói ở Lowlands của Scotland) Scottish Gaelic (khoảng 60.000 ở Scotland), Ulster-Scots (một số khu vực ở Bắc Ireland) và một số người nói tiếng Irish Gaelic ở Bắc Ireland
| religion=Anh giáo và Công giáo Rooma 40 triệu (66%)- Chính thống Rooma khoảng 10% dân số và đang tăng, Hồi giáo 1,5 triệu (2,5%), Presbyterian 800,000 (1.3%), Methodist 760.000 (1,3%), Sikh 336,000 (0,6%), Hindu 559.000 (0.9%), Do Thái giáo 267.000 (0,4%), Phật giáo 152.000 (0,25%), không tôn giáo 9.104.000 (15%)
| electricity=230V, 50 Hz
52

lần sửa đổi