Khác biệt giữa các bản “Sổ tay tiếng Tây Ban Nha”

; Làm ơn: Por favor (''POHR fah-BOHR'')
; Cảm ơn: Gracias (''GRAH-syahs'')
; You'reKhông welcomecó gì: De nada (''DAY NAH-dah'')
; YesVâng: Sí (''SEE'')
; NoKhông: No (''NOH'')
; ExcuseTha melỗi cho tôi (''gettingnhận được sự chú attentioný''): Disculpe (''dees-KOOL-peh'')
; ExcuseTha melỗi cho tôi (''beggingxin tha pardonthứ''): Perdone (''pehr-DOHN-eh'')
; ExcuseTha melỗi cho tôi (''may I get by?''): Permiso (''pehr-MEE-so'')
; I'mXin sorrylỗi: Lo siento (''LOH SYEHN-toh'')
; GoodbyeTạm biệt: Adiós (''ah-DYOHS'') / Hasta luego (''AHS-tah LWEH-goh'')
; ITôi speak athể littlenói Spanish.được chút ít tiếng Tây Ban Nha : Hablo un poco español. (''ah-BLOH oon POH-koh eha-pah-NYOHL'')
; ITôi can'tkhông speaknói Spanishđược tiếng Tây Ban Nha (well): No hablo (bien) español (''noh AH-bloh (byehn) ehs-pah-NYOL)
; DoBạn younói speakđược Englishtiếng Anh không? (informal''thân mật''): ¿Hablas inglés? (''AH-blahs een-GLEHS?'')
; DoBạn younói speakđược Englishtiếng Anh không? (formal''lịch sự''): ¿Habla usted inglés? (''AH-blah oos-TEHD een-GLEHS?'')
; Is therengười someonenào here whođây speaksnói Englishđược tiếng Anh không? : ¿Hay alguien que hable inglés? (''ai ahl-GYEHN keh AH-bleh een-GLEHS?'')
; HelpGiúp tôi với!: ¡Ayuda! (''ah-YOO-dah!'') / ¡Socorro! (''soh-KOHR-roh!'')
; GoodChào morningbuổi sáng: Buenos días (''BWEH-nohs DEE-ahs'')
; GoodChào afternoonbuổi chiều / Goodbuổi eveningtối: Buenas tardes (''BWEH-nahs TAR-dehs'')
; GoodChúc eveningngủ / Good nightngon: Buenas noches (''BWEH-nahs NOH-chehs'')
; ITôi don'tkhông understandhiểu: No entiendo (''NOH ehn-TYEHN-doh'')
; CouldBạn you speakthể morenói slowlychậm pleasemột chút không? : ¿Podría usted hablar más despacio por favor? (''poh-DREE-ah oos-TEHD ah-BLAHR MAHS dehs-PAH-syoh pohr fah-BOHR?'')
; CouldBạn you repeatthể itnói pleaselại không? : ¿Podría usted repetirlo por favor? (''poh-DREE-ah oos-TEHD reh-peh-TEER-loh pohr fah-BOHR?'')
; WhereNhà isvệ thesinh toiletở đâu vậy?: ¿Dónde está el baño? (''DOHN-deh ehss-TAH EHL BAH-nyoh?'') / In Spain: ¿Dónde están los aseos? (''DOHN-deh ehs-TAHN lohs ah-SEH-ohs'')
 
===Problems===
391

lần sửa đổi