Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikivoyage:Cộng đồng”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
<div class="bottomLink">
<div style="border-top:1px solid #009999; padding-top:0.4em; margin-top:0.8em;">
'''[[Wikivoyage:PoliciesChính sách|AllTất cả quy định policies andhướng guidelinesdẫn...]]'''
</div>
</div>
<!-- ---------------------------------- TRỢ GIÚP VÀ HƯỚNG DẪN ------------------------------------- -->
<div style="border: 1px solid #d94d4d" class="community-container">
<h4 style="border:1px solid #d94d4d; background-color:#d94d4d">'''HelpTrợ andgiúp tutorialsvà hướng dẫn'''</h4>
<div class="paddingBox">
;[[Wikivoyage:Hướng dẫn nhanh cách đóng góp|Hướng dẫn nhanh cách đóng góp]]
;[[Wikivoyage:Quick contribution guide|Quick contribution guide]]
: Hướng dẫn này cung cấp các gợi ý để bạn đóng góp nhanh cho wiki này. Nói chung, tốt nhất là bắt đầu bằng cách đóng góp một danh sách cho điểm du lịch, nhà hàng hoặc quán bar yêu thích của bạn hơn là cố gắng tạo một bài viết mới hoặc thực hiện các thay đổi định dạng cho một bài viết hiện có.
: This guide provides suggestions for making your first contribution to this wiki. In general it is best to start out by contributing a listing for your favorite attraction, restaurant, or bar rather than trying to create a new article or make formatting changes to an existing article.
;[[Wikivoyage:TipsMẹo forcho newngười contributorsmới|TipsMẹo forcho newngười contributorsmới]]
:Trang này cung cấp một tập hợp các mẹo và thủ thuật có thể giúp bạn bắt kịp tốc độ làm việc trên các bài viết Wikivoyage và tham gia vào cộng đồng Wikivoyage.
:This page gives a set of tips and tricks that might help you get up to speed working on Wikivoyage articles and participating in the Wikivoyage community.
;[[Wikivoyage:Cách tạo bản đồ tĩnh|Cách tạo bản đồ tĩnh]] và [[Wikivoyage:Cách sử dụng bản đồ động|bản đồ động]]
;[[Wikivoyage:Arrivals lounge|Arrivals lounge]]
: Trong thời đại của vệ tinh và GPS, bạn không cần phải là một người tạo bản đồ chuyên nghiệp để tạo một bản đồ chính xác. Hướng dẫn bản đồ tĩnh cung cấp cách tạo bản đồ Wikivoyage tiêu chuẩn bằng Inkscape, trong khi bản đồ động được tạo từ tọa độ (vĩ độ, kinh độ) trên bản đồ cơ sở OpenStreetMap.
:Here is where new contributors can post questions to be answered by experienced contributors.
;[[Wikivoyage:HowDùng tonội drawdung staticcủa mapsWikivoyage|HowDùng tonội drawdung staticcủa maps]] and [[Wikivoyage:How to use dynamic maps|dynamic maps]]
: Các bài viết và hình ảnh trên Wikivoyage có sẵn theo giấy phép bản quyền. Điều này có nghĩa là bạn có thể phân phối lại và sửa đổi chúng trong bất kỳ điều kiện nào, miễn là bạn tuân theo một số quy tắc đơn giản. Trang này cung cấp tổng quan về cách sử dụng lại nội dung Wikivoyage của các bên thứ ba.
: In this age of satellites and GPS, you no longer need to be a professional cartographer to draw an accurate map. The static map tutorial gives instructions for creating standard Wikivoyage maps using Inkscape, while dynamic maps are generated from (lat, long) co-ordinates on OpenStreetMap base maps. Complete amateurs have created some of our best maps following this guide.
;[[Wikivoyage:How to re-use Wikivoyage guides|How to re-use Wikivoyage guides]]
: Wikivoyage articles and images are available under a copyleft license. This means you can redistribute and modify them in any medium, as long as you follow a few simple rules. This page gives an overview on how to re-use Wikivoyage content by third parties.
<div class="bottomLink">
<div style="border-top:1px solid #d94d4d; padding-top:0.4em; margin-top:0.8em;">
'''[[Wikivoyage:HelpTrợ giúp|AllTất cả trang helptrợ pagesgiúp...]]'''
</div>
</div>
</div>
 
<!-- ---------------------------------- CONTENTTỔ ORGANIZATIONCHỨC NỘI DUNG ------------------------------------- -->
<div style="border: 1px solid #339966" class="community-container">
<h4 style="border:1px solid #339966; background-color:#339966">'''Content organization'''</h4>
<div class="paddingBox">
; [[Wikivoyage:RequestedBài articlesthỉnh cầu|RequestedBài thỉnh articlescầu]]
: Danh sách các bài viết chưa tồn tại trên Wikivoyage. Bạn có quen thuộc với một trong những chủ đề được liệt kê không? Hãy chia sẻ kiến ​​thức của bạn!
: A list of articles that do not yet exist on Wikivoyage. Are you familiar with one of the topics listed? Plunge forward and share your knowledge!
;Cải tiến
;Improvements
:*[[:Category:ArticlesBài needingcần stylesửa fixesvăn phong|ArticlesBài viết cần needingsửa stylevăn fixesphong]]
:*[[:Category:ArticlesBài needingđang translationdịch|ArticlesBài needingđang translationdịch]]
:*[[:Category:ArticlesBài tocần behợp mergednhất|MergeBài articlescần hợp nhất]]
:*[[:Category:MoveChuyển listingsđịa tođiểm citiesđến thành phố|MoveChuyển địa điểm listingsđến tothành citiesphố]]
:*[[:Category:MoveChuyển listingsđịa tođiểm districtsđến quận huyện|MoveChuyển địa điểm listingsđến toquận districtshuyện]]
:*[[:Category:Has default banner mặc định|PagesTrang withoutkhông customcó hình ảnh banner imagestùy chỉnh]]
;Cú pháp
;Syntax
:*[[Special:BrokenRedirects|BrokenĐổi redirectshướng sai]]
:*[[Special:DoubleRedirects|DoubleĐổi redirectshướng kép]]
:*[[Special:LonelyPages|Orphaned pages]]
:*[[:Category:Pages with broken file links|Pages with broken file links]]
3.252

lần sửa đổi