Khu vực băng xanh

Gia nhập ngày 19 tháng 1 năm 2020