Đóng góp của người dùng

ngày 7 tháng 8 năm 2018

 • Pamplona

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  15:46

  +234

 • Pamplona

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  15:46

  −1

 • Pamplona

  không có tóm lược sửa đổi

  15:46

  +230

 • Guernica

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  15:45

  +234

 • Guernica

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  15:45

  +226

 • Guernica

  không có tóm lược sửa đổi

  15:45

  +230

 • Bắc Tây Ban Nha

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  15:45

  +234

 • Bắc Tây Ban Nha

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  15:45

  +228

 • Bắc Tây Ban Nha

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  15:44

  +228

 • Bắc Tây Ban Nha

  không có tóm lược sửa đổi

  15:44

  +234

 • Hat Yai

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  15:44

  +226

 • Hat Yai

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  15:44

  −1.931

 • Hat Yai

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  15:44

  +235

 • Indianapolis

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  15:38

  −2.157

 • Indianapolis

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  15:38

  +235

 • Wiesbaden

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  15:38

  +227

 • Wiesbaden

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  15:38

  +229

 • Wiesbaden

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  15:37

  −1.450

 • Wiesbaden

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  15:37

  −938

 • Wiesbaden

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  15:36

  −1.452

 • Wiesbaden

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  15:35

  +226

 • Tallinn

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  15:35

  −4.895

 • Tallinn

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  15:35

  −910

 • Estonia

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  15:35

  −2.286

 • Estonia

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  15:34

  −6.594

 • Estonia

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  15:34

  −1

 • Tartu

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  15:34

  +234

 • Tartu

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  15:34

  +228

 • Wiesbaden

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  15:33

  −1.216

 • Wiesbaden

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  15:33

  −702

 • Châu Phi

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  15:33

  +229

 • Châu Phi

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  15:33

  +230

 • Châu Phi

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  15:33

  −1.287

 • Châu Phi

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  15:32

  −1.775

 • Châu Phi

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  15:32

  +231

 • Angola

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  15:32

  +220

 • Angola

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  15:32

  +227

 • Nội Mông

  không có tóm lược sửa đổi

  15:31

  +229

 • Nội Mông

  không có tóm lược sửa đổi

  15:31

  +234

 • Nam Mỹ

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  15:27

  +1

 • Nam Mỹ

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  15:27

  +2

 • Brasil

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  15:27

  −1

 • Brasil

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  15:27

  −3